HÁZIREND

Hasznos útmutató vendégházunk legfontosabb szabályaival, a foglalással és az itt-tartózkodással kapcsolatban.

Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntjük Önöket vendégházunkban! Kellemes pihenést és felüdülést kívánunk, valamint élményekben gazdag kikapcsolódást.

Vendégházunk mindent megtesz azért, hogy elégedettek legyenek, ám ehhez az Önök együttműködésére is számítunk. Ennek érdekében szükségesnek tartjuk az alábbiakban megfogalmazott normák megismerését és betartását.

Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy a házirend a vendégházi ÁSZF nélkülözhetetlen részét képezi!

A foglalás igazolásánál feltételezhető, hogy Ön ismeri, és elfogadja a házirendet. 

24-órás ügyeleti szolgáltatás telefonon: +36 30 225 01 46 Ügyeleti telefonszám

                                                                         +36 20 253 34 93 Oláhné Szabó Anita 

                                                                         +36 20 981 58 35 Oláh Zoltán

Bejelentkezés

A megadott érkezési/elutazási időpontban a tulajdonos és/vagy az általa megbízott személy jelen van.

A vendégek házkulcsot kapnak, amelyhez a házban lakó vendég(ek) regisztrálása szükséges. Felhívjuk figyelmüket, hogy a ház elhagyásakor minden esetben tartsák maguknál a kulcsot, mert az utcafronti ajtó kívülről csak kulccsal nyitható! A regisztráció a bejelentőlap pontos kitöltését és a vendég személyazonosságának igazolását jelenti. A személyazonosító okirat bemutatása a Vendégház számára lényegesnek minősített szerződési feltétel. Hontalanok és nem az Európai Unió állampolgárai esetében a hontalan igazolvány, illetve az útlevél bemutatása és átadása jogszabály alapján kötelező.

A házat a megérkezés napján 14:00-18:00 óra között lehet elfoglalni.

Ha korábban érkezik, kérjük, telefonon tájékoztasson minket.

A Vendégház korábbi elfoglalása esetén a Vendégház jogosult a szerződésben meghatározott felárat felszámítani.

Kijelentkezés

A távozás napján a vendég a házat poggyászával és az egyéb holmikkal együtt 10:00 óráig köteles elhagyni.

Ha később szeretne kijelentkezni, kérjük, telefonon tájékoztasson minket.

A bejelentkezéskor kapott kulcsot munkatársunknak szíveskedjenek leadni.

A ház későbbi elhagyása esetén a Vendégház jogosult a szerződésben meghatározott felárat felszámítani.

A vendég a Vendégházban tartózkodása ellenértékét legkésőbb a szállás elfoglalása előtt 7 nappal ki kell, hogy egyenlítse.  

Ha a visszaigazolt tartózkodási időn belül egy későbbi napon érkezik meg, vagy korábban távozik, a Megrendelő köteles a teljes, lefoglalt időszakra járó szállásköltséget megfizetni.

A város nyugalma

A szomszédok és a város nyugalma érdekében a kertben 22:00 óra után tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok keltése.

A Vendégház területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját, zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére.

A szolgáltató vagy meghatalmazottja jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó vendéget. A harmadik figyelmeztetés után a Vendégház jogosult a Vendégházi szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és a vendéget a vendégházból visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani.

A Vendégház kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek.

Látogatók

A vendégházban csak a szolgáltató által regisztrált vendégek tartózkodhatnak. A szálláshelyen látogatókat, kizárólag napközben lehet fogadni. Kérjük, amennyiben látogatója érkezik jelezze azt telefonon. A vendég a látogatója magatartásáért – ideértve az esetleges károkozást is – felelősséggel tartozik. A látogató által a vendégnek és/vagy harmadik személynek okozott kárért való felelősséget a Vendégház kizárja.

18 év alatti vendégek

14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a házban. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért.

A Vendégház szolgáltatásait 14 év alatti vendég csak szülői vagy más általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe.

A vendégház területén, rendezvényén 18 év alatti személy alkoholt nem fogyaszthat. E kötelezettség betartásáról/betartatásáról a 18 év alatti személy szülője, általa megbízott cselekvőképes személy köteles gondoskodni. E kötelezettség megszegésének jogi, erkölcsi és anyagi következményeiért a szülő vagy az általa megbízott cselekvőképes személy teljes felelősséggel tartozik.

Vendégházi eszközök, berendezések, hibabejelentés

Kérjük Vendégeinket, hogy a vendégházban tapasztalt mindennemű meghibásodást az üzemeltető részére haladéktalanul szíveskedjenek jelezni.

A vendég köteles a vendégház eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a vendég a Vendégház felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni.

A vendégházi eszközök, tárgyak elvitele a Vendégház előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben a Vendégház megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket. A vendégházi szoba bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag a vendégház munkatársa végezheti.

A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget az üzemeltető kizárja.

A szállás területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni.

Wi-fi

A vendégházban wi-fi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes.

A vendég a wi-fi csatlakozás jelszavát a vendégházba való bejelentkezéskor, a kulcs átvételével egy időben kapja meg.

A wi-fi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét a Vendégház nem garantálja.

A wi-fi használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért a Vendégház nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

Biztonság

A vendégház utcafrontján és a kert bejárati részén a vendégek és a vendégház vagyon- és személybiztonsága érdekében zártláncú kamerarendszert üzemeltet, amely napi 24 órában, folyamatosan készít és rögzít felvételeket.

Értékeik megőrzése érdekében, kérjük, hogy a kaput és a házat mindig zárják. A  vendégház és annak területén hagyott személyes tárgyakért felelősséget nem vállalunk.

A vendég felelős a saját viselkedéséért a házban és annak környékén, az esetleges balesetért maga viseli a következményeket.

A vendégházban tilos a dohányzás, az ingatlan területén csak az udvarban megengedett, a keletkező csikkeket, kérjük, az erre a célra fenntartott hamuzókba szíveskedjenek eldobni.

A vendég tűz esetén köteles a helyszínen lévő tűzoltó utasításait követni.

Tűzoltó palack a vendégház folyosóján található. Tűz esetén a vendég köteles haladéktalanul riasztani a szállásadót a +36 20 253 34 93-as vagy a +36 20 981 58 35-ös  telefonszámon.

Tűz esetén a vendég köteles haladéktalanul hívni a tűzoltóságot.

A vendégházi szobában tilos vasalót, vízforralót, kávéfőzőt és egyéb, a megszokott utazási szükségletek közé nem tartozó elektromos készüléket – ide nem értve a laptopot, notebookot, tabletet, fényképezőgépet, videokamerát, – üzemeltetni.

A szobákba tilos bevinni bárminemű gyúlékony anyagot, eszközt.

A vendégház területére nem bevihető eszközök

A Vendégház az alábbi dolgok bevitelét tiltja meg:

  • a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok
  • a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok
  • különösen drága, nagy értékű értéktárgy, muzeális tárgy
  • tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői
  • hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog
  • kábítószer és egyéb pszichotrop anyag

A Vendégház a vendég előzetes írásban tett kérelmére írásban engedélyezheti nem bevihető dolog bevitelét a vendégház területére.

Ha a vendég a Vendégház előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a vendégház területére, azt a Vendégház a vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja.

Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért a Vendégház nem vállalja a felelősséget.

A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy a Vendégháznak.

Tűzrakás

Tüzet rakni csak a kijelölt tűzrakó helyen lehet a mindenkori tűzvédelmi szabályok betartásával.  Megkérjük Önöket, hogy a tüzet ne hagyják őrizetlenül, és ha befejezték a tűzzel kapcsolatos tevékenységet, kérjük, győződjenek meg róla, hogy a tüzet valóban eloltották.

A vendégek rendelkezésére álló tűzifán és papíron kívül más anyagok (pl. műanyag, gumi) égetése szigorúan tilos!

Dohányzás

A vendégház nemdohányzó. Ennek értelmében a vendégház zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, valamint a vendégházhoz tartozó teljes nyílt területen – a dohányzásra kijelölt helyek kivételével – tilos a dohányzás, illetve az elektromos cigaretta használata.

Az üzemeltető vagy megbízottja jogosult a vendégeket, valamint a vendégház területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni ezen előírás betartására, illetve a dohányzás, elektromos cigarettázás abbahagyására. A vendég, illetve a vendégház területén tartózkodó bármely személy köteles az előírás betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a vendégház területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a Vendégházat az illetékes hatóság a vonatkozó jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a Vendégház jogosult az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítani, illetve annak megfizetését tőle követelni.

Takarítás

Az egy hétnél hosszabb tartózkodás esetén takarítás hetente egyszer ágynemű és törölköző cserével.

Kérjük Vendégeinket, hogy a szobákban ne étkezzenek. Étkezésre használják a konyhát, és a szálláshely elhagyását megelőzően köteles maga után elmosni a használt edényeket, evőeszközöket, grill és bogrács kellékeket.

Szelektív hulladék: Kérjük tisztelettel, hogy a szemetet szelektíven gyűjtsék. A műanyag, alumínium flakonokat, papírt, csomagolóanyagokat az ebből a célból kihelyezett szelektív hulladékgyűjtőbe helyezzék.

Kérjük, hogy a komposztálható hulladékot az udvar hátsó részében található komposztálóba helyezzék el.

Mosás, vasalás

A vendégház mosást, vasalást, vegytisztítást nem vállal.

A vendégház szabályzata értelmében, a szobában tilos a vasalás.

Parkolás

A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a vendégház területen.

A vendég betegsége, halála

Amennyiben a vendég a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a vendégház orvosi segítséget ajánl fel. A vendég a felajánlott orvosi segítséget saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. Az orvos nem a vendégház alkalmazottja, megbízottja, közreműködője, a diagnózisért, az alkalmazott terápiáért, annak következményéért való felelősséget a Vendégház kizárja. A vendég betegsége/halála esetén a Vendégház a költségeinek megtérítésére tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

A vendég fertőző betegsége esetén a Vendégház jogosult díjvisszatérítés vagy kártérítés nélkül, azonnali hatállyal felmondani a vendégházi szerződést. Ebben az esetben a vendég a Vendégház felmondásában meghatározott időtartamon belül köteles a vendégházat poggyászaival együtt saját költségén elhagyni. Fertőző betegség esetén a vendégház a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletnek megfelelően köteles eljárni. (Ez a rendelet írja elő, hogy mit kell tenni fertőző betegség esetén. A rendelet értelmében, ha ilyen gyanú áll fenn, akkor a vendégház orvost hív, és ő állapítja meg, hogy a vendég fertőző vagy sem.)

Talált tárgyak

A talált tárgyakat a tulajdonosnak lehet leadni, aki azt nyilvántartásba veszi. Az élelmiszert, élelmiszer jellegű cikkeket, gyógyszereket a vendégház megsemmisíti. A tárolható tárgyakat a vendégház 3 hónapig őrzi. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat felmutatásával és aláírásával, valamint az őrzéssel felmerült költségek megtérítése ellenében veheti át a tárgyat. A vendégház által méretük, súlyuk vagy egyéb tulajdonságuk miatt nem őrizhető tárgyakat a Vendégház haladéktalanul átadja a hatóságoknak.

A Vendégház kártérítési felelőssége

Az üzemeltető a vendég vendégházba bevitt dolgaiban keletkezett kárért nem tartozik felelősséggel.

Ha a széf nem vagy nem rendeltetésszerűen működik, a vendég köteles erről a szállásadót haladéktalanul tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradásából vagy a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért a vendég viseli a felelősséget.

A vendég egyéb bevitt dolgaiban keletkezett károkért a Vendégház nem vállal felelősséget. 

Mentesül a Vendégház a kártérítési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kár a vendégek és az szállásadó körén kívüli elháríthatatlan ok miatt következett be, vagy a kárt a vendég maga okozta.

A vendég a vendégház berendezéseit, és egyéb szolgáltatásait rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a nem rendeltetésszerű, illetve nem a vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét a Vendégház kizárja.

Különleges kérések

A vendégházban és annak területére háziállat nem hozható be, megértésüket előre is köszönjük.

A ház elhagyásakor, kérjük, zárják el a vizet, villanyt, csukják be az ablakot, és zárják be az ajtót.

Kérjük, óvják a ház berendezését.

Adatvédelem

A Vendégház a vendég jelenlegi, múltbéli, illetve jövőbeni vendégházbéli tartózkodásáról harmadik személynek ideértve a vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást. E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő megkeresésre.

Bővebb tájékoztatás a vendégház adatvédelmi tájékoztatójában olvasható.

Amennyiben elégedettek a szállás szolgáltatásaival, kérjük, írjanak véleményt online. Panasz esetén, kérjük, forduljanak hozzánk telefonon vagy emailben, a felvetődött problémákat minden esetben kivizsgáljuk. 

Elérhetőségek: email cím: berczikvendeghaz@gmail.com

                            telefon: +36 30 225 01 46 Ügyeleti telefonszám

Köszönjük megértésüket és Kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk!