Általános  Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. Általános rendelkezések

1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződési tartalmat foglalják össze, melyek alapján Oláhné Szabó Anita (Székhely: 4300 Nyírbátor, Kossuth Lajos utca 61.), (Adószám: 58775202-1-33) (továbbiakban Szolgáltató) általánosságban elszállásolási szerződést köt Vendégeivel.
1.2. Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF – nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

2. Szerződő felek

2.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).
2.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben, e-mailben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
3.2. A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
3.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
3.4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
3.5. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a vendégházat, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett vendégházat a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
3.6. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. A plusz tartózkodási idő díját köteles a Vendég előre megfizetni.
3.7. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a ház elfoglalása előtt igazolják. A vendégházban bejelentés nélkül senki sem lakhat.

4. Az elszállásolás kezdete és vége /check-in; check-out/

4.1. A Vendégnek joga van a bérelt vendégházat a megállapodás szerinti nap 14.00 órától elfoglalni.
4.2. A Szolgáltató éjjel-nappali ügyeletet biztosít Vendégei részére, így későbbi szálláshely elfoglalási időpont kikötésére is van lehetőség, amennyiben azt a Vendég az érkezését megelőzően jelzi.
4.3. A Vendégnek a szobát az elutazási nap 10.00 óráig el kell hagynia.
4.4. A Vendégház foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét.

5. Az elszállásolás meghosszabbítása

5.1. A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.
5.2. Amennyiben a Vendég a vendégházat a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.00 óráig nem hagyja el és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a vendégház árát egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

6. Árak

6.1. A vendégház mindenkori listaárai a vendégház honlapján kerülnek feltüntetésre.
6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. A Szolgáltató aktuális árai a www.berczikvendeghaz.hu oldalon találhatók. 

6.3. A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kérhet a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a berczikvendeghaz@gmail.com e-mail címen.
6.4. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott idegenforgalmi adót. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (IFA) módosulása miatti többletterheket, áthárítja a Szerződő félre.

7. Ajánlatok, kedvezmények

7.1. Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a www.berczikvendeghaz.hu oldalon kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni foglalásra vonatkoznak.
7.2. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.
7.3. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött foglalás, csoportos foglalás esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

8. Családos, és egyéb kedvezmények

8.1. Vendégeink számára az alábbi szálláskedvezményeket biztosítjuk.

KEDVEZMÉNYÖSSZEG
  • Családos kedvezmény

(független a gyermekek számától)

20% kedvezmény
  • Teljes összeg előre fizetése esetén
5% kedvezmény
  • 5 éj feletti foglaláson túl 
10% kedvezmény

8.2. Pótágy igényt a szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges. 

9. Lemondási feltételek

9.1. Amennyiben a Vendégház ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők: A Megrendelőnek a lemondást a Szolgáltatóval minden esetben írásban kell közölnie. Amennyiben a Vendég a foglalás lemondását kéri, úgy a Szolgáltató jogosult a vendégházat újra értékesíteni.

10. Fizetés módja, garancia

10.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető bankkártyával, illetve átutalással.

10.2. A foglalás véglegesítéséhez szükséges előleg mértéke 50%.

Cégnév: Oláhné Szabó Anita
Bankszámlaszám: 1177342553069942
A közlemény rovatban minden esetben fel kell tüntetni a nevet és a foglalási számot.

10.3. Egyéb fizetési módok a helyszínen: Jelenleg egyéb fizetési mód nem elérhető.

10.4. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a fizetendő díjakról, illetve a Vendégek által bármely jogcímen a Szolgáltató részére kifizetett összegről számlát állít ki. A befizetett/befizetendő összegekről a számla kiállításakor a Szolgáltató a foglaláskor a megadott, míg az e-mail útján történő foglalás esetében pedig a foglaló személy által megadott adatokat veszi alapul. Az itt megadott adatok (név, cím, szükség esetén adószám is) szerepelnek majd a számla „Vevő” rovatában. A Szolgáltató a végszámlát a foglaláskor megadott adatok alapján állítja ki. Bár a Vendégnek lehetősége van a foglalás pénznemétől eltérő pénznemben fizetni, a számlát a foglalás eredeti pénznemében állítjuk ki (és nem a kifizetés pénznemében). Foglalásonként csak egy számlát van mód kiállítani foglalásokat nem lehet számlázási célból több részre osztani. Amennyiben két vagy több Vendég (vagy cég) nevére külön kiállított számlákat szeretne, úgy mindegyikük részére külön foglalást kell rögzíteni/végezni. Ugyanakkor a foglalásokon végzett későbbi módosításokat külön számlázzuk. Ha bármilyen hibát észlel a számlával kapcsolatban, a probléma orvoslása érdekében a Vendég, illetve a számlán vevőként megjelölt személy/cég küldjön elektronikus levelet a következő e-mail címre: berczikvendeghaz@gmail.com. Célunk, hogy a jelzett észrevételt a bejelentéstől számított 15 napon belül kezeljük és visszajelezzünk Önnek.

11. A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

11.1. A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
– a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobákat, illetve a létesítményt illetve a Vendégház által biztosított eszközöket.
– a Vendég a vendégházat a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.00 óráig nem hagyja el és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;
– a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, a szállásadó által megbízott személyekkel kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan, továbbá botrányos a társadalmi együttélés szabályait sértő viselkedést tanúsít;

– a Vendég fertőző betegségben szenved;
– a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;

11.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

12. Elhelyezési garancia

12.1. Amennyiben a Szolgáltató vendégháza a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
12.2. A Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

12.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

13. A Vendég jogai

13.1. A szállásszolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt vendégház szokásos, rendeltetésszerű használatára.

13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott panasz kezelésére vállal kötelezettséget. Szolgáltató az esetleges reklamációkat egyedileg kezeli. Panaszt a Vendég írásban az alábbi címen és elérhetőségeken tehet: berczikvendeghaz@gmail.com

14. A Vendég kötelességei

14.1. A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig.

14.2. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

14.3. A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a fedetlen és nem őrzött parkolónkban. A parkolóban elhelyezett gépjárművekben és az azokban elhelyezett tárgyakban keletkező bármiféle kárért (ideértve például, de nem kizárólag: a gépkocsi feltörést és a gépkocsiban lévő bármely tárgy eltulajdonítását; a gépjármű ellopását; természeti jelenség okozta károk) a Szolgáltató a felelősségét kizárja. A vendégház a szobákban hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállal.
14.4. A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége 5 km/óra.

14.5. A szemetet a vendégház területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni tilos.

14.6. A vendégház területén lévő eszközöket, berendezéseket szállóvendég kizárólag saját felelősségére használhatja.

14.7 A vendégház zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), beltéri közösségi területein, tilos a dohányzás. A Vendégek, illetve a vendégház területén tartózkodó bármely személy köteles ezen szabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére.

14.8. Tűz esetén a Szolgáltatót és a Tűzoltóságot kérjük haladéktalanul értesíteni.

14.9. A szobákat és a vendégház eszközeit, berendezési tárgyait használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért felelnek.

14.10. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató vendégházában.

14.11. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell, és minden szükséges adatot a Vendégház rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

14.12. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 195. § (1) bekezdése értelmében: CSENDHÁBORÍTÁS:
”Aki lakott területen, az ott lévő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen, indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el.”
A közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr és helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr is szabhat
ki helyszíni bírságot, amelynek összege 5.000 – 50.000,- Ft-ig, hat hónapon belül újabb szabálysértés elkövetése esetén 70.000,- Ft-ig terjedhet.
a.) 20:00-7:00 óra között háztartási, barkácsolási, zöldfelület gondozásához szükséges munkagéppel.
b.) 22:00-6:00 óra között 50 dB zajterhelési határértéket túllépő emberi hanggal, szabadtéri zene-, és műsorhallgatási tevékenységgel.

A zajterhelési határérték túllépése esetén, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 21/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján a jegyző, mint környezetvédelmi hatóság zaj-és rezgésbírságot szabhat ki. Nyírbátor város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 19/2020.(VII.08.) önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól.

A Vendégek a fentieket kötelesek tudomásul venni.

14.14. A vendégház kulcsának elvesztése esetén teljes zárcserét kell végeznünk, melynek költsége teljes egészében a Vendéget terheli. A Vendég köteles a kulcs elhagyása esetén haladéktalanul értesíteni a tulajdonost.

15. Állatok behozatala

15.1. A Szolgáltató szálláshelyére háziállat behozatala nem engedélyezett.

16. A Szolgáltató jogai

16.1. Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a vendégházba magával vitt.

17. A Szolgáltató kötelessége

17.1. A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.

17.2. A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

18. A Vendég betegsége, halála

18.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

18.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

19. Az adatkezelés biztonsága

19.1. További információk az Adatvédelmi Nyilatkozatunkban találhatóak. 

19.2. A megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel.

20. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

20.1. A Szolgáltató felelősséget nem vállal azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elveszése, megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a vendégházban helyezett el.

20.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

20.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a vendégház területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

20.4. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

21. Titoktartás

21.1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

22. Vis major

22.1. Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

23. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog a magyar, eljáró bíróság- a szolgáltató székelye szerinti bíróság.

23.1. A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló vendégház található.

23.2. Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Szolgáltató vonatkozásában, érdemben és helyileg illetékes bíróság kerül kijelölésre.

23.3. A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

24. A honlapunk látogatóinak adatai

24.1. A Szolgáltató az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. A weblap látogatása során, szabadon és név nélkül biztosított a keresés. A Szolgáltató a név nélküli internetes látogatást kizárólag statisztikai célokra használja fel, internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, a rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.

24.2. A Szolgáltató a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.

24.3. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

25. Adatvédelmi nyilatkozat

25.1. A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek. A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat.

Érvényes visszavonásig