Adatkezelési tájékoztató

Előszó

Minden nap azért dolgozunk, hogy vendégeink kedvére tegyünk és elkötelezettek vagyunk a vonatkozó adatvédelmi követelményeknek való megfelelés iránt. Szeretnénk Önt biztosítani arról, hogy a személyes adatai nálunk biztonságban vannak, és azt is, hogy tisztában legyen azzal, hogy miként használjuk a személyes adatait abból a célból, hogy még jobb és személyre szabottabb vásárlói élményt nyújthassunk Önnek.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:
kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Bevezetés

A weboldal üzemeltetője, Oláhné Szabó Anita (székhely: 4300 Nyírbátor, Kossuth Lajos utca 61. adószám: 58775202-1-33 ) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.berczikvendeghaz.hu weboldal és az adatkezelő egyéb adatkezeléseit szabályozza.
A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: www.berczikvendeghaz.hu
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Tartalomjegyzék:

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

1.1  Az adatkezelő adatai

2. Adatvédelmi tisztviselő

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztráció során megadandó személyes adatok

3.1.1 Szállás bejelentőlap

3.2 Technikai adatok

3.3 Online árajánlatkéréshez kapcsolódó adatok

3.4 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

3.5 Szálláshely szolgáltatások igénybevétele

3.6 Ajándékutalvány

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

7.1 Tárhelyszolgáltató

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

8.3 Helyesbítés joga

8.4 Törléshez való jog

8. 5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

8.6 Adathordozáshoz való jog

8.7 Tiltakozás joga

8. 8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

8. 9 Visszavonás joga

8.10 Bírósághoz fordulás joga

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

9. Egyéb rendelkezések

10. Cookie-k (sütik) kezelése

11. Google Adwords konverziókövetés használata

12. A Google Analytics alkalmazása

13. Google Remarketing

14. Google AdWords konverziókövetés

15. Panaszkezelés

16. Közösségi oldalak

17. Telefonos kapcsolatfelvétel

18. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

19. Intézkedési határidő

20. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

21. Személyt azonosító okmányok fényképezése

22. Elektronikus megfigyelő-, és rögzítő rendszer

23. Hírlevél feliratkozás esetén

24. Zárszó

Preambulum

Oláhné Szabó Anita (székhely: Pilisvörösvár, Klapka utca 82., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.berczikvendeghaz.hu címen. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Fogalom meghatározások

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél – e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

1. Adatkezelési tájékoztató célja

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. A Sybell Informatika Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Sybell Informatika Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Oláhné Szabó Anita (adószámos magánszemély), az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

1.1. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, az berczikvendeghaz@gmail.com e-mail címre írhat. A regisztráció alkalmával megadott személyes adatokat, illetve érintettől érkező e-mailt az oldalt kiszolgáló szerver mindaddig tárolja, amíg az érintett nem kéri azok törlését.

Cégadatok:

Név: Oláhné Szabó Anita

Székhely: Pilisvörösvár, Klapka utca 82.

Telephely: Nyírbátor, Kossuth utca 61.

Adószám: 58775202-1-33

Telefonszám:   +36 20 253 34 93          

E-mail: berczikendeghaz@gmail.com

Az igénybe vett adatfeldolgozók

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység és az adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Tárhely-szolgáltató
Alfabyte.hu
Székhely: 2613, Rád, Liget utca 20.
Tárhely szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@alfabyte.hu
Technikai háttér biztosítása
Alfabyte.hu
Székhely: 2613, Rád, Liget utca 20.
Tárhely szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@alfabyte.hu

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

3. Az érintettek köre: A weboldalt használó/az adatkezelő által kezelt valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, technikai háttér biztosítása.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

6. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

2. Adatvédelmi tisztviselő:

Név: Oláhné Szabó Anita

Telefonszám: +36 20 253 34 93

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Helyszíni regisztrációs során megadandó személyes adatok

3.1.1 Szállás bejelentőlap

Az adatkezelés célja a Szolgáltatónál szálláshely szolgáltatás vásárlás után számla kiállítása, a vendégek nyilvántartása és egymástól való megkülönböztetése.

Az egyes szolgáltatások igénybevételekor a vendég papír alapú szállás bejelentőlapot tölt ki.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja, a Számv.tv. 169. § (2) bekezdése; idegenforgalmi adóval kapcsolatos kötelezettségek, statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, idegenrendészettel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

A kezelt személyes adatok köre:

        azonosító szám

        családi és utónév,

        lakcím

        állampolgárság (kizárólag statisztikai célból, az adott személyre vissza nem vezethetően kezelt adat) 

        születési hely és idő.

Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás:

•    úti okmány (útlevél) azonosító adata

•    családi és utónév,

•    lakcím

•    állampolgárság (kizárólag statisztikai célból, az adott személyre vissza nem vezethetően kezelt adat) 

•    születési hely és idő.

•    szálláshely igénybevételének kezdő és záró időpontja

A kötelezően megadandó adatok vendég általi megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele. 

A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a Szolgáltató a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára kezelje, elektronikus rendszerében feldolgozza, illetve archiválja.

Az adatkezelés időtartama: 

•    Papír alapon 1 év , az időszak lejártát követően a papír alapú szállás bejelentő lapok megsemmisítésre kerülnek;

•     a papír alapú nyilvántartásból feldolgozott, a továbbiakban az elektronikus nyilvántartásban kezelt adatok adatkezelésének időtartama a Számv.tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 (nyolc) év

Az adatkezelés elmaradásának lehetséges következményei: Szerződés nem tud teljesülni; Számv. tv., helyi adórendelet, Idegenrendészeti tv.  megsértése.

Adattovábbítás:

Statisztikai célú adattovábbítás történik, személyes adatok átadására nem kerül sor. Bizonylatok helyben történő tárolása a megsemmisítésig a telephelyen zárt iratszekrényben történik. Papír alapú bejelentőről adatfeldolgozás történik az elektronikus nyilvántartási rendszerbe.

3.2 Technikai adatok

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 § az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

§ hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

§ változatlansága igazolható (adatintegritás);

§ a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrizi:

§ a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

§ a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

§ a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3 Online árajánlatkéréshez kapcsolódó adatok

Kötelező adatok: érintett neve, e-mail címe, telefonszáma.

Nem kötelező adatok: érintett cég neve

3.4 Online foglaláshoz kapcsolódó adatok

Kötelező adatok: érintetett neve, e-mail címe.

Nem kötelező adatok: érintett szállítási címe, telefonszáma.

3.5 Szálláshely szolgáltatások igénybevétele

Az adatkezelés célja a Szolgáltatónál szálláshely szolgáltatás vásárlása, számla kiállítása, a vendégek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja, a Számv.tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt személyes adatok köre:

        azonosító szám

        név (vezetéknév, keresztnév)

        cím (település, utca, házszám, irányítószám, ország);

        e-mailcím;

        telefonszám

        vásárolt szolgáltatás megnevezése, mennyisége, vételára

        fizetés módja

        Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására a „jegyzet” vagy „megjegyzések” rovatban, ami segíti a Vendég igényeinek teljes körű megismerését, ez azonban nem feltétele a szobafoglalásnak és az egyéb szolgáltatások igénybevételének.

Az adatkezelés időtartama: a Számv.tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 (nyolc) év.

3.6 Ajándékutalvány

Az információ raktározás célja a kapcsolattartás és az ajándékkártya kézbesítése, nyilvántartása. 

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja,  a Számv.tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt személyes adatok köre: Ajándékutalvány (a továbbiakban: Utalvány) igénylésével Vevő és a Felhasználó személye eltér. Vásárláskor a Vevő az alábbi személyes adatokat adja meg:

–          személyes vásárlás esetén:

•    vevő név,

•    számlázási név és cím;

•    vevő név

•    e-mail cím

•    telefonszám

•    számlázási név és cím

Az utalvány azonosító száma, értéke és érvényességi dátuma kerül rögzítésre a nyilvántartásban.

Felhasználó adatainak kezelése, az utalvány azonosító számára hivatkozással, a szálláshely szolgáltatás igénybevételekor történik.

Az adatkezelés időtartama: a Számv.tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 (nyolc) év.

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Regisztráló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szolgáltatás teljesítése, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja mindaddig, amíg az érintett nem kéri azok törlését.

5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. A hozzájárulást az érintett az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk az adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

§ 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról

§ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

§  2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
§  2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

§  2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 


§ 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).,

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a használat során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

7.1 Tárhelyszolgáltató

Cégünk honlapjának fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a tárhelyszolgáltatást biztosítja. A vele fennálló szerződésünk értelmében kezeli a honlapon megadott személyes adatokat. A személyes adatokon általa végzett művelet: biztonságos tárolás a szerveren.

Adatfeldolgozó megnevezése, elérhetősége:

Cégnév: Sybell Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.

E-mail cím: info@sybell.hu

Adószám: 25859502-2-42

Web: https://sybell.hu/

Telefon:  +36 1 707 67 26

A Sybell Informatika Kft. saját adatkezelési szabályzata itt érhető el: https://sybell.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR rendelet 13. és a 14. cikkjeiben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikkek szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

§ személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

§ az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

§ az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

        §  a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

        §  a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

§ a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a

népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

§ az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

§ az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

§ az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

§ az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

10. Cookie-k (sütik) kezelése

1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie – k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie – kat törölni a böngészőkből.

7. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie – k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

11. Google Adwords konverziókövetés használata

1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google – hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie – knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie – t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie – k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie – k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: https://policies.google.com/privacy/

12. A Google Analytics alkalmazása

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie – k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie – k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

13. Google Remarketing

Az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie- kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

14. Google AdWords konverziókövetés

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

15. Panaszkezelés

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat
Vezeték-és keresztnév / Az adatkezelés célja: Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail cím / Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás
Telefonszám / Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás
Számlázási név és cím / Az adatkezelés célja: Azonosítás, a megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

2. Az érintettek köre: A szolgáltatást igénybe vevő, és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
postai úton az 4300, Nyírbátor, Kossuth Lajos utca 61. címen,
e-mail útján az berczikvendeghaz@gmail.com e-mail címen,

7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

8. Tájékoztatjuk, hogy a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul. a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése. köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk. az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

16. Közösségi oldalak
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

17. Telefonos kapcsolatfelvétel

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat
Név, telefonszám, ingatlan címe / Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás, azonosítás, üzleti cél, szolgáltatás megrendelése.

2. Az érintettek köre: Az adatkezelővel telefonon kapcsolatot tartó valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
postai úton az 2085, Pilisvörösvár, Klapka utca utca 82. címen,
e-mail útján az berczikvendeghaz@gmail.com e-mail címen,

7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

8. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjunk a megkeresésre válaszolni.
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a kérését teljesíteni, nem tudjuk a munkát elvégezni stb.

18. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

19. Intézkedési határidő
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az adatkezelés biztonsága
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
a. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
b. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
c. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
d. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

20. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.
Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

21. Személyt azonosító okmányok fényképezése

Magyarországon csak úgy végezhető szálláshely-szolgáltatási tevékenység, ha a működési engedéllyel rendelkező szálláshelyet a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) regisztrálják. A kötelező adatszolgáltatást minősített szoftver segítségével lehet csak teljesíteni. Szolgáltató az NTAK által biztosított VENDÉGEM szoftvert használja. A Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) egy többszörös, aszimmetrikus titkosítással védett informatikai rendszer, amelyben 2021 szeptemberétől a magyarországi szálláshelyen megszálló minden vendég törvényben meghatározott személyes adatait titkosított módon tárolják. A vendégek adatai, mobil applikáció segítségével kerül be a rendszerbe. A szálláshely-szolgáltató a vendégek adatait a tudomására jutást követő első év utolsó napjáig kezeli, tehát a VIZA rendszer legfeljebb két éven keresztül őrzi meg az oda beküldött adatokat, amelyeket kizárólag a rendőrség használhat fel bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatainak ellátásához.

22. Kiegészítés ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐ-, ÉS RÖGZÍTŐ RENDSZER működésével és elfogadásával kapcsolatban

Oláhné Szabó Anita adószámos magánszemély által üzemeltetett Berczik Vendégház (Nyírbátor, Kossuth utca 61.) területén elektronikus megfigyelő-, és rögzítőrendszer működik.

Az Érintett kérheti kezelt adatai törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.

Az Érintett a szálláshelyre történő közvetett, illetve közvetlen foglaláskor egyértelműen elfogadja és beleegyezik a kamerafelvétel készítésébe és rögzítésébe, amennyiben foglaláskor külön nem kéri ennek felfüggesztését írásban!

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon a felvétel másolatának kiadása formájában. Az Érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az Adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt.

Az Érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat vagy korlátozza az adatkezelést.

 Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

 Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet az annak nyomán hozott intézkedésekről.

Az Érintett észrevételével az Adatkezelőhöz fordulhat, továbbá az Érintett tartózkodási helye vagy az Adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.)

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KAMERÁRÓL

Kamera száma:2db

Kamera elhelyezkedése: 3 m magasságban (az utcafrontra és a kertre nézve)

Üzemeltetés célja: vagyonvédelem, visszaélések (jogosulatlan tartózkodás) megelőzése

Megfigyelt terület: kapubejáró, lépcső, részben parkoló

Közvetlen vagy rögzített megfigyelés: közvetlen és rögzített

Felvétel tárolásának ideje: felhasználás hiányában legfeljebb 72 óra

  1. számú melléklet

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

A Berczik Vendégház kerítésén elhelyezett elektronikus megfigyelő-, és rögzítőrendszer részeként működő 2 db kamera üzemeltetése által megvalósuló adatkezeléshez

 Adatkezelő és elérhetőségei:

Név:                                               Oláhné Szabó Anita adószámos magánszemély

Adószám:                                      58775202-1-33

Székhely:                                       2085 Pilisvörösvár, Klapka utca 82.

Levélcím:                                      2085 Pilisvörösvár, Klapka utca 82.

Telefon:                                         + 36 20 253 3493

E-mail:                                           berczikvendeghaz@gmail.com

Adatkezelő által üzemeltetett szálláshely

Neve:                                             Berczik Vendégház

Típusa:                                          magánszálláshely

Címe:                                             4300 Nyírátor, Kossuth utca 61.

NTAK regisztrációs száma:  MA22041352

Telefon:                                        + 36 20 253 3493

E-mail:                                          berczikvendeghaz@gmail.com

Érdekmérlegelési teszt elvégzésének oka:

Oláhné Szabó Anita mint adatkezelő, (továbbiakban: Adatkezelő) az általa üzemeltetett 4300 Nyírbátor, Kossuth útca 61. szám alatti SBerczik Vendégház vendégforgalom számára a bejáratnál – Kamerarendszert működtet. A Kamerarendszer a megfigyelt területre belépő, onnan távozó, és/vagy ott tartózkodó érintettek (továbbiakban: Érintett) képfelvételeken látszódó képmását és egyéb személyes adatait rögzíti.

Az Érintettek köre: a megfigyelt területre belépő, onnan távozó, és/vagy ott tartózkodó természetes személyek a Berczik Vendégház Vendégei.

A Kamerarendszer hét minden napján 24 órában üzemel. Kizárólag képet rögzít, hangfelvétel rögzítésére semmilyen formában nem kerül sor.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában legfeljebb 72 óra.

A Kamerarendszer üzemeltetése során az Érintettre vonatkozó személyes adatok Adatkezelő tudomására jutnak, amely személyes adatok tekintetében biztosítandó az Érintett személyes adatok védelméhez fűződő joga.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében személyes adat kezelhető abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ennél magasabb rendű az Érintettek személyes adatai védelméhez és a magánéletük tiszteletben tartásához való joga.

Annak megállapítása céljából, hogy a Kamerarendszer üzemeltetése, és az ezzel összefüggésben esetlegesen Adatkezelő tudomására jutó, általa megismerhetővé váló, a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat vonatkozásában teljesül-e az a feltétel, hogy Adatkezelő jogos érdeke arányosan korlátozza az Érintett személyes adatai védelméhez való jogát, magánszféráját, vagyis az adatkezelés ezen jogalap alapján jogszerűnek minősül-e, szükséges a jelen érdekmérlegelési teszt elvégzése.

Az érdekmérlegelési teszt során Adatkezelő:

azonosítja Adatkezelőnek a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő jogos érdekét, az adatkezelés célját, megállapítja az Érintettnek a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adataival kapcsolatos érdekeit, jogait, azon szempontokat, amelyek az Érintett részéről alappal állíthatóak az adatkezeléssel szembe, elvégzi a fenti jogos érdeknek és az Érintett érdekeinek súlyozását, és ennek alapján megállapítja, hogy teljesül-e az Érintett érdekeinek arányos korlátozására vonatkozó feltétel, kezelhető-e az Érintett jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adata.

  1. A jogos érdek és az adatkezelés céljának meghatározása

 Adatkezelő a Berczik Vendégház a bejáratnál üzemeltet 2 db kamerát.

 A Kamerarendszer üzemeltetéséről figyelemfelhívó jelzés (piktogram), került kihelyezésre, jól látható helyre, akként, hogy az Érintett a Kamerarendszer működéséről még azt megelőzően értesüljön, hogy a Kamerarendszer által megfigyelt területre belépett volna.

Az adatkezelés célja a Berczik Vendégház területén tartózkodó személyek, illetve az Adatkezelő által birtokolt vagy használt vagyontárgyainak védelme (vagyonvédelem), továbbá a visszaélések (jogosulatlan tartózkodások) megelőzése és a hatékony panaszkezelés. Az adatkezelő a kamerarendszert a vagyon védelme érdekében, a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése és a jogsértések bizonyítása, valamint a jogosulatlan szálláshelyen való tartózkodás megelőzése érdekében alkalmazza.

Az adatkezelő jogos érdekének megnevezése: a vagyonbiztonság garantálásához, és a szálláshely-szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés betartásához fűződő jogos érdek.

Adatkezelő az érdekmérlegelési teszt alapjául szolgáló adatot a 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kezeli, miszerint az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az érdek jogszerűségének igazolása

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény értelmében elektronikus megfigyelőrendszer magánterületen alkalmazható. Nem alkalmazunk kamerát olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti.

Szükségesség, arányosság

Adatkezelő lakóhelye nem a Berczik Vendégház címén van, és az elmúlt időszakban több alkalommal rongálás történt a Vendégház belső udvarán, melynek során a Vendégház felszerelési és berendezési tárgyait tönkretették egyes vendégek, – kihasználva azt, hogy Adatkezelő nem tartózkodik a helyszínen, – olyan személyeket is beengedtek a Vendégházba, akik nem foglaltak szállást, ezáltal nem voltak jogosultak a Vendégházban tartózkodni.

A Kamerarendszer alkalmazása a fentiekre tekintettel kétségkívül szükséges.

 Adatkezelő megvizsgálta az egyéb lehetőségeket, de nem talált olyan megoldást, amely gazdaságilag is észszerű alternatívája lenne a Kamerarendszer üzemeltetésének és a cél elérésére is alkalmas lenne. Jelenleg nem áll rendelkezésünkre más technika vagy kész rendszer, amellyel kép- és videofelvételek rögzítése nélkül rekonstruálni lehetne utólag egy rendkívüli esemény vagy bűncselekmény során történteket, így e célok elérése más, az Érintettek információs önrendelkezési és személyiségi jogait kevésbé korlátozó, sértő módszerrel nem biztosítható.

A Kamerarendszer kiépítésével járó egyszeri költség és annak fenntartási költsége töredéke annak a költségnek, amely felmerülne a Vendégház folyamatos őrzés – védelmének biztosításával. Kizárólagosan vagyonvédelmi szempontból kiépült egy riasztórendszer, de az nem teszi lehetővé a rendkívüli események vagy bűncselekmények kivizsgálását és felderítését, illetve az elkövetők azonosítását, valamint a vendégvisszaélések megelőzését.

A felvételek anonimizálása, tehát az Érintettek felismerhetetlenné tétele szintén lehetetlenné tenné a rendkívüli esemény vagy incidens szereplőinek azonosítását, tehát az alapvető védelmi cél nem valósulhatna meg.

A felvételek tárolás nélküli azonnali megsemmisítése lehetetlenné tenné a panaszok, rendkívüli események, bűncselekmények utólagos kivizsgálását, bizonyítását, és az esetleges hatósági eljárást is nagyban hátráltatná az ilyen jellegű bizonyítékok hiánya.

Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetése végezetül az adatkezelési céllal arányos is. Ismét rámutatunk arra, hogy az Adatkezelő által a kamerák úgy kerültek elhelyezésre, hogy az általuk rögzített megfigyelési terület és a kamerákon beállított dőlésszög alapján az általuk megfigyelt pontos látómező a szükséges minimális személyes adatkezelést eredményezze.

Az Érintett személyes adatai, magánélete védelméhez fűződő jogát arányosan korlátozza az Adatkezelő jelen pontban meghatározott jogos érdeke, és a jogos érdeken alapuló adatkezelés. Adatkezelő a jogos érdek és az adatkezelése szempontjából megvizsgálta mindazon eszközöket és lehetőségeket, amelyek a kívánt cél elérése érdekében figyelembe vehető és úgy ítélte meg, hogy a Kamerarendszer alkalmazása a magánszférát a lehető legkevésbé korlátozó megoldásnak tekinthető és így megfelel a szükségesség és arányosság követelményének.

Az érintettek érdekei

Az Alaptörvény rendelkezései értelmében mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez. A GDPR alapelvi szinten rögzíti, hogy személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Személyes adat csak az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A Kamerarendszer üzemeltetése során az Érintettre vonatkozó személyes adatok Adatkezelő tudomására jutnak. Adatkezelőnek a Kamerarendszer üzemeltetését alátámasztó jogos érdeke szemben áll az Érintett személyes adatai, magánszférája védelméhez való jogával.

Az Érintettnek, mint természetes személynek a fentiek szerinti védelmet élvező érdeke fűződik ahhoz, hogy magánszféráját az adatkezelő tiszteletben tartsa a személyes adatok és ezen keresztül a magánszféra védelmét biztosító jogszabályi rendelkezések érvényesüljenek.

Az adatkezelés hatásainak vizsgálata:

Az Érintett számára az adatkezeléssel járó kedvező hatás a rá is kiterjedően megvalósuló vagyonvédelem megvalósulása; jogsértés esetén pedig a felderítés és a bizonyítás jelentős mértékű megkönnyítése, beleértve akár az Érintettet kimentő, felelősségének hiányát megállapító bizonyítást is

Az Érintett számára az adatkezeléssel járó kedvezőtlen hatás az, hogy képmása, a megfigyelési területre való be- és kilépése, azaz mozgása, és az esetleges ott tartózkodása megfigyelésre, illetőleg rögzítésre kerül. A tárolt felvételek visszanézése esetén pedig ezen személyes adatok a múltra nézve is rekonstruálhatóak. A tárolt felvételek továbbá meghatározott esetekben (pl. valamilyen baleset, incidens, szabálysértés, vagy bűncselekmény gyanúja esetén) átadásra kerülhetnek jogi képviselő, hatóság vagy bíróság részére. Az Adatkezelő és az Érintettek között bizonyos fokú egyenlőtlenség áll fenn annyiban, hogy az adatkezelés célját és körülményeit az adatkezelő állapította meg, erre az érintetteknek ráhatása nincs. Ez ugyanakkor a kamerás megfigyelési rendszerek sajátossága, az Adatkezelő által üzemeltetett kamerás megfigyelési rendszer megfelel az általánosan bevett gyakorlatnak, nem kerül sor olyan adatkezelési műveletre, amely ehhez képest szokatlan vagy észszerűen ne lenne előre látható.

A kedvezőtlen hatásokat ellensúlyozza az, hogy az Érintettet számos jog illeti meg Az Érintett jogosult, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggően tájékoztatást kapjon, kérheti a rá vonatkozó – az adatkezelés jellegzetességeiből adódóan a felvétellel összefüggésben rögzített egyes – adatok helyesbítését. Az Érintett kérheti kezelt adatai törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél. Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon a felvétel másolatának kiadása formájában. Az Érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az Adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt. Az érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat vagy korlátozza az adatkezelést. Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet az annak nyomán hozott intézkedésekről. Az Érintett észrevételével az Adatkezelőhöz fordulhat, továbbá az Érintett tartózkodási helye vagy az Adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Az adatkezelést megalapozó jogos érdek és az Érintett érdekeinek összevetése

A Kamerarendszer működéséhez a fentiekben kifejtetteknek megfelelően Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik. A Kamerarendszer a Vendégház bejáratánál került telepítésre. Adatkezelő tevékenységének jellege folytán fennáll a veszélye a besurranásos tolvajlásnak, és a vendégvisszaéléseknek. A Kamerarendszer mindenképpen visszatartó erőt jelent a rongálások/lopások elkövetése terén, elősegítve mind Adatkezelő, mind a Vendégek értékeinek, vagyonának megóvását, valamint a jogsértés bekövetkezése esetén annak bizonyítását. Másrészt elősegíti a Vendégek szabálykövető magatartását is, korlátozva ezzel a visszaéléseket. Végül lehetőséget ad a vendégpanaszok hatékonyabb kivizsgálására is.

Az Érintettnek ugyancsak lényeges és egyértelmű érdeke fűződik a magánszférája védelméhez, a személyes adatok és ezen keresztül a magánszféra védelmét biztosító jogszabályi rendelkezések maradéktalan érvényesüléséhez.

A Kameraszabályzat egyértelműen meghatározza a felvétel rögzítésének és visszanézésének szabályait, garanciáit, melynek keretében kiemelt szempontként érvényesül a célhoz kötött adatkezelés, az adattakarékosság, a szükségesség-arányosság követelménye – a felvételek védelme, megismerhetőségének korlátozott volta, valamint a felvételek megőrzésének, tárolásának időbeli korlátozása, automatikus törlési rendszer alkalmazása – annak érdekében is, hogy az ellenőrzés minél kisebb mértékben érintse az Érintettek magánszféráját.

Adatkezelő által alkalmazott intézkedésekre tekintettel az Érintettek magánszférájára gyakorolt lehetséges kockázat mértéke minimális.

A fentiekben ismertetettek alapján a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat Adatkezelő általi kezelése nem okoz nagyfokú érdeksérelmet az Érintettek számára.

Biztosítékok

A Kamerarendszer használatáról piktogram került kihelyezésre. A fenti tájékoztatás alapján az Érintett számára egyértelmű, hogy a Vendégházban kamera került kihelyezésre, melyről még azt megelőzően tudomást szerez, hogy a megfigyelt területre belépett volna.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában legfeljebb 72 óra.

A felvételek Adatkezelő székhelyén található szerveren elkülönítetten kerülnek tárolásra, így biztosítva, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg, vagy másolhassák ki a felvételeket.

A kamera aktuális képének megtekintésére, a felvételek megtekintésére és adathordozóra rögzítésére kizárólag Adatkezelő vagy meghatalmazottja jogosult.

A rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával, és időpontjával Adatkezelő jegyzőkönyvben rögzíti.

A Kamerarendszer felvételeinek visszanézésére kizárólag a következő célokból kerülhet sor: jogsértő cselekmények (pl. jogosulatlan behatolás, lopás, rongálás, testi épség, emberi méltóság sérelme, vagy egyéb károkozás), szabálytalanságok, balesetek észlelése, az ezzel kapcsolatos tényállás tisztázása, kiderítése, a jogsértések megelőzése, az elkövető tettenérése, beazonosítása. Vendégvisszaélések megelőzése, bizonyítása; illetve a vendégpanaszok hatékony kezelése.

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az ellenőrzés során a fokozatosság és célhoz kötött adatkezelés követelményének érvényesítésére.

A Kamerarendszer alkalmazásával kapcsolatban kötelezően nyújtott tájékoztatáson túl az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől az adatkezeléssel összefüggésben, továbbá gyakorolhatja a jogszabályok által biztosított egyéb jogait.

Adatkezelő az adatbiztonság érvényesülése érdekében minden olyan technikai, szervezeti, szervezési, és egyéb olyan műszaki feltételt biztosít, amely a kezelt adatok jogellenes nyilvánosságra hozatalát, jogosulatlan adattovábbítását, hozzáférését, módosítását, megsemmisülését megakadályozza, biztosítva ezzel a GDPR és az egyéb adat- és titokvédelmi szabályoknak történő megfelelést.

Az érdekmérlegelési teszt eredménye

Adatkezelőnek a Kamerarendszer alkalmazásához, ezzel összefüggésben a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő jogos érdeke felülmúlja az Érintett személyes adatainak védelméhez fűződő érdekeit.

Adatkezelő jogos érdeke arányosan korlátozza az Érintett személyes adatai védelméhez fűződő jogát, magánszféráját.

A Vendégház tevékenységének jellegéből adódóan Adatkezelőnek lényeges és egyértelmű jogos vagyonvédelmi, és szerződéses érdeke fűződik a Kamerarendszer üzemeltetéséhez, ezzel összefüggésben jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez.

A jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezelése az Érintett számára nem okoz nagyfokú érdeksérelmet, figyelemmel arra, hogy a felvételek tárolásának időtartama, illetve visszanézésének feltételei egyértelműen szabályozottak, erőteljesen korlátozottak.

Adatkezelő által nyújtott biztosítékok és az adatvédelmi, adatbiztonsági intézkedések a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezelése során a jogellenes adatkezelést megakadályozzák.

Az érdekmérlegelési teszt eredményeként megállapításra került, hogy a Kamerarendszer alkalmazása során teljesül az a feltétel, hogy Adatkezelő, jogos érdeke arányosan korlátozza az Érintett személyes adatai védelméhez való jogát, magánszféráját, vagyis Adatkezelő adatkezelése ezen jogalap alapján jogszerűnek minősül.

23. Hírlevél feliratkozás esetén

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van külön erre rendszeresített felületen kizárólag az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges:

  • teljes név;
  • e-mail cím.

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelővel kapcsolatos ajánlatokról, elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, ennek keretében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő Felhasználóval, Felhasználók tájékoztatása, ajánlat küldése. A szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése az Érintett által megadott e-mail címre (a továbbiakban együtt: Hírlevél).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: hírlevélről történő leiratkozásig. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, az egyes adatkezelések során megjelölt határidő elteltével, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-95433/2016

24. Zárszó
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Pilisvörösvár, 2022. augusztus

Oláhné Szabó Anita

Adatkezelő